راهنمای ارسال مقالات

فرآیند ارسال و پذیرش مقاله متناسب با محورهای کنفرانس به شرح زیر است:

  1. نویسندگان و پژوهشگران محترم ابتدا می‌بایست از طریق صفحه ارسال مقاله، نسبت به ارسال چکیده مقالات خود اقدام نمایند.
  2. پس از ارسال چکیده، ابتدا تمامی‌ چکیده‌های ارسالی توسط کمیته علمی کنگره بررسی و داوری شده و وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش چیکده در پنل کاربری نویسندگان قابل مشاهده خواهد بود.
  3. در خصوص چکیده‌های پذیرش شده، نویسندگان می‌بایست اصل مقاله را با انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید جهت بررسی و داوری به دبیرخانه ارسال نمایند.

محورهای کنگره

مابعدالطبیعه و حكمت نظری

مابعدالطبیعه و حكمت، وجودشناسی، خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی

حکمت عملی

اخلاق فردی و جمعی، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنی، سیاست و اخلاق، سیاست و شریعت، دوستی، صلح و جنگ

علوم و شاخه‌های آن

تقسیم‌بندی و روش‌شناسی علوم، علم الهی، علوم طبیعی و ریاضی، علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم غیرضروری؛ کلام، تاریخ و …

فارابی و تاریخ فلسفه

زندگی و حيات فارابی، آثار و شاگردان فارابی، فارابی و جریان‌های فلسفی؛ یونانی، هندی، مصری، ایرانی و عربی، فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی، جايگاه فارابی در تاريخ خرد جهانی، فارابی و فيلسوفان غيرمسلمان، فارابی و دنيای معاصر

زبان و هویت

فلسفه زبان، نسبت زبان و اندیشه، تعامل‌ها و تقابل‌های منطق و نحو، تربیت و هویت، زبان و قدرت

گفتگوی فرهنگ‌ها

فلسفه تطبیقی در اندیشه فارابی، گفتگوی ادیان در اندیشه فارابی، گفتگوی ایرانیان و یونانیان، گفتگوی فیلسوفان و دین‌داران

فارابی و تمدن اسلامی

از دغدغه‌های میهنی تا دغدغه‌های مذهبی، وحی‌شناسی و فلسفه نبوت، مدینه دین‌داران و مدینه‌های غیردین‌داران

دین و هنر

دین‌شناسی عقلانی، همسایگی دین و هنر، هنر و هنرمند، فنون و آفرینش‌های هنری

تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات

پایان مرداد ماه 1401

مهلت ارسال اصل مقالات

پایان آذر ماه 1401

تاریخ برگزاری کنگره

اسفند ماه 1401