کنگره جهانی فارابی

راهنمای ارسال مقالات

فرآیند ارسال و پذیرش مقاله متناسب با محورهای کنفرانس به شرح زیر است:

  1. نویسندگان و پژوهشگران محترم ابتدا می‌بایست از طریق صفحه ارسال مقاله، نسبت به ارسال چکیده مقالات خود اقدام نمایند.
  2. پس از ارسال چکیده، ابتدا تمامی‌ چکیده‌های ارسالی توسط کمیته علمی کنگره بررسی و داوری شده و وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش چیکده در پنل کاربری نویسندگان قابل مشاهده خواهد بود.
  3. در خصوص چکیده‌های پذیرش شده، نویسندگان می‌بایست اصل مقاله را با انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید جهت بررسی و داوری به دبیرخانه ارسال نمایند.

محورهای کنگره

مابعدالطبیعه و حکمت نظری

مابعدالطبیعه و حکمت، وجودشناسی، خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی

حکمت عملی

اخلاق فردی و جمعی، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنی، سیاست و اخلاق، سیاست و شریعت، دوستی، صلح و جنگ

علوم و شاخه‌های آن

تقسیم‌بندی و روش‌شناسی علوم، علم الهی، علوم طبیعی و ریاضی، علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم غیرضروری؛ کلام، تاریخ و …

فارابی و تاریخ فلسفه

زندگی و حیات فارابی، آثار و شاگردان فارابی، فارابی و جریان‌های فلسفی؛ یونانی، هندی، مصری، ایرانی و عربی، فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی، جایگاه فارابی در تاریخ خرد جهانی، فارابی و فیلسوفان غیرمسلمان، فارابی و دنیای معاصر

زبان و هویت

فلسفه زبان، نسبت زبان و اندیشه، تعامل‌ها و تقابل‌های منطق و نحو، تربیت و هویت، زبان و قدرت

گفتگوی فرهنگ‌ها

فلسفه تطبیقی در اندیشه فارابی، گفتگوی ادیان در اندیشه فارابی، گفتگوی ایرانیان و یونانیان، گفتگوی فیلسوفان و دین‌داران

فارابی و تمدن اسلامی

از دغدغه‌های میهنی تا دغدغه‌های مذهبی، وحی‌شناسی و فلسفه نبوت، مدینه دین‌داران و مدینه‌های غیردین‌داران

دین و هنر

دین‌شناسی عقلانی، همسایگی دین و هنر، هنر و هنرمند، فنون و آفرینش‌های هنری

تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات

پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

مهلت ارسال اصل مقالات

پایان آذر ماه ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنگره

اسفند ماه ۱۴۰۱