لطفا برای ارسال مقاله ابتدا راهنمای ارسال مقاله را در صفحه فراخوان ارسال مقاله مطالعه فرموده و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام فرمایید. 

مهلت ارسال چکیده مقالات به پایان رسیده است، لطفاً تا اعلام نتایج داوری چکیده مقالات صبر کرده سپس نسبت به ارسال اصل مقالات اقدام فرمایید.
[wpabstracts event_id = "x"]