لطفا با تکمیل دقیق فرم زیر برای ارسال اصل مقالات خود متناسب با محورهای کنگره، اقدام فرمایید.

کنگره جهانی فارابی
تماس با ما

تهران ، پاسداران، گلستان یکم، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تلفن:982122767490+982122570666+ 

ایمیل: farabicongress@iscs.ac.ir